Radna tela

Za razmatranje i rešavanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine i vršenje drugih poslova u skladu sa Poslovnikom Skupštine, Skupština obrazuje stalna i povremena radna tela Skupštine.

 Mandat stalnih radnih tela traje četiri godine

 

 1. Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Odžaci biraju se:

- Valent Jasmina, 

- Popović Rajko,

- Jovanović Lidija,

- Poznić Zdravko i

- Matović Marija.

 2. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta:

- Vlasko Grujičić,

- Dragana Bubalo,

- Selma Nikolić,

- Jelena Lopušina,

- Zvezdan Miljković

 3. Savet za budžet i finasije:

- Danilov Biljana,

- Ristić Slađan,

- Miladinović Milan,

- Nikolić Višnja,

- Rajačić Dubravka.

 4. Savet za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine:

- Stamenković Tijana,

- Popov Miloš,

- Lazor Mirko,

- Mudri Jaroslav,

- Mihalj Vilijam.

 5. Savet za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i informisanje:

- Pribić Sandra,

- Đukić Dragana,

- Savić Lazar,

- Pavlović Nikola,

- Veličković Dragana.

 6. Mandatno – imunitetska komisija:

- Trkulja Milica,

- Gergelj Stevan,

- Milutinović Miloš.

 7. Komisija za predstavke i žalbe:

- Rodić Slavko,

- Ignjatović Goran,

- Božanić Božidar.