Odeljenje lokalne poreske administracije

 

milica barac

 

Rukovodilac Odeljenja: Milica Barać

Kontakt telefon: 025 466 000

e-mail adresa: lpaodzaci @gmail.com

 

 

         Zakonom o finansiranju lokalne samouprave koji se primenjuje od 01.01.2007. godine uređeno je obezbeđivanje sredstava jedinica lokalne samouprave za obavljanje izvornih i poverenih poslova.

Prema odredbama člana 5. pomenutog Zakona sredstva budžeta jedinice lokalne samourpave obezbeđuju se iz izvornih i ustupljenih prihoda, transfera, primanja po osnovu zaduživanja i drugih prihoda i primanja utvrđenih u Zakonu.

U skladu sa članom 6. i 60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Opštinska uprava opštine Odžaci je od 01.01.2008. godine obrazovala Odeljenje lokalne poreske administracije.

Jedinici lokalne samouprave shodno odredbi člana 6. Zakona o finansiranju lokalne samopurave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i to:

 1. porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon;
 2. lokalne administrativne takse;
 3. lokalne komunalne takse;
 4. boravišna  taksa;
 5. naknada za korišćenje građevinskog zemljišta;
 6. naknada za uređivanje građevinskog zemljišta;
 7. naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine;
 8. prihodi od koncesione naknade za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova koje jedinica lokalne samopurave zaključi u skladu sa Zakonom,
 9. novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine jedinice lokalne samopurave kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku; 
 10. prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koristi jedinica lokalne samopurave i indirektni korisnici njenog budžeta;
 11. prihodi od prodaje pokretnih stvari koje koristi jedinica lokalne samopurave i indirektni koorisnici njenog budžeta;
 12. prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi i organizacije jedinice lokalne samopurave;
 13. prihodi od kamata na sredstva budžeta jedinice lokalne samopurave;
 14. prihodi po osnovu donacija jedinici lokalne samopurave;
 15. prihodi po osnovu samodoprinosa;
 16. drugi prihodi utvrđeni zakonom.    

 

 Osnovne funkcije odeljenja

UTVRĐIVANJE

NAPLATA

KONTROLA

Samooporezivanje

Redovna

Kancelarijska

Rešenje Odelenja

Prinudna

Terenska

 

Obezbeđenje poreskog duga

 

 


U skladu sa članom 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ovo Odeljenje obavlja sledeće poslove:

 1. Evidencija obveznika lokalnih javnih prihoda;
 2. prijem, obrada, kontrola i evidentiranje podataka iz poreske prijave,
 3. utvrđivanje obaveza rešenjem po osnovu lokalnih javnih prihoda i to
 4. poreza na imovinu,
 5. naknade za korišćenje građevinskog zemljišta,
 6. samodoprinosa od obavljanja samostalne delatnosti,
 7. samodoprinos iz prihoda poljoprivrede i šumarstva,
 8. lokalne komunalne takse,
 9. evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu;
 10. knjiženje izvršenih uplata lokalnih javnih prihoda i štampanje uplatnica poreza na imovinu i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za svaki kvartal;
 11. poslovi kancelarijske i terenske kontrole;
 12. poslovi obezbeđenja naplate poreskog duga;
 13. poslovi  naplate poreskog duga, redovna i prinudna naplata putem opomena i rešenja za prinudnu naplatu;
 14. poslovi u vezi prijave potraživanje u postupcima privatizacije, stečaja i likvidacije;
 15. poslovi prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama i vođenje ponovnog postupka po prilog 2 poništenim upravnim aktima drugostepenog organa;
 16. poslovi vođenja poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode;
 17. poslovi u vezi povraćaja i preknjižavanja lokalnih javnih prihoda;
 18. poslovi izdavanja uverenja i potvrda u vezi lokalnih javnih prihoda;
 19. poslovi izveštavanja u vezi lokalnih javnih prihoda;
 20. izdavanje faktura za zakup nepokretnosti u državnoj svojini koja koristi jedinica lokalne samouprave i  knjiženje istih;
 21. drugi poslovi iz delokruga lokalne poreske administracije.

NAKNADE I TAKSE NA UVERENJA    

Uverenje se izdaje uz naplatu naknade u iznosu od 150,00 dinara u skladu sa članom 1. Stav. 2 , tačka 8. Odluke o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima  ( «Sl. List opštine Odžaci», br. 22/2008, 29/2010) i uz naplatu opštinske administrativne takse u iznosu od 110,00 dinara po Tarifnom broju 1. tačka 1. Odluke o Opštinskim administrativnim taksama («Sl. List opštine Odžaci», br. 22/2008, 29/2010,16/2012).

Obrasci za preuzimanje 2016 godina:01. Obrazac PPI - 1 ;

     - Podprilog
 

02. Obrazac PPI - 2;

03. Zahtev za preknjižavanje;

04. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja - kupac prvog stana;

05. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja za člana porodičnog domaćinstva - za kupovinu prvog stana;

06. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima za pravna lica;

07. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja;

08. Zahtev za uverenje za članove domaćinstva;

09. Taksa za zahtev; Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu

izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista