Odeljenje za opštu upravu

Rukovodilac odeljenja: Ljubomir Belić

Kontakt telefon: 025/5743-211

E-mail adresa: ljubomir.belic@odzaci.rs

Odeljenje vrši poslove koji se odnose na unapređenje organizacije rada i modernizacije Opštinske uprave, primenu zakona i drugih propisa u Opštinskoj upravi, neposrednu primenu propisa Opštine, republičkih zakona i drugih propisa čije je izvršenje povereno Opštini, priprema nacrte svih pojedinačnih akata i opštih akata iz delokruga Odeljenja koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave. Odeljenje obavlja poslove vezane za prevođenje i službenu upotrebu slovačkog i mađarskog jezika za potrebe organa opštine, Opštinske uprave i građana, izbor odbornika za Skupštinu opštine, stručne i administrativne poslove za potrebe izborne komisije u postupku održavanja izbora, sprovođenje referenduma, obaveštavanje građana o ostvarivanju njihovih prava u Opštinskoj upravi, vođenje opšteg i posebnog biračkog spiska, poslove prijemne kancelarije – pisarnica i arhiva, overa potpisa, rukopisa i prepisa, nadzor nad radom mesnih kancelarija, knjige državljana, vođenje personalne evidencije u vezi sa radnim odnosima,  daktilografske poslove i umnožavanje materijala, vođenje matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, zaključenje braka i lična stanja građana, popis imovine umrlih lica, izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, prijem, pregled i ekspedicija pošte, rešavanje u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ Uprave stvarno nadležan za rešavanje određenih upravnih stvari, a to ne može da se uradi ni po prirodi stvari, korišćenje i održavanje voznog parka Opštinske uprave, redovno tekuće i investiciono održavanje poslovnih prostorija, zgrada, uređaja i opreme koji služe u tu svrhu, poslovi obezbeđenja i protivpožarne zaštite zgrade, korišćenje i održavanje telefonske centrale, održavanje čistoće u poslovnim zgradama, vrši poslove u vezi sa utvrđivanjem statusa, zbrinjavanja i ostvarivanja prava izbeglih i prognanih i raseljenih lica na teritoriji opštine, izdavanje radnih knjižica i vođenje registra radnih knjižica, pružanje stručne pomoći službama mesnih zajednica u vršenju poslova iz njihove nadležnosti, prati rad mesnih zajednica i preduzima mere i aktivnosti u skladu sa zakonom, Statutom opštine i odlukom o obrazovanju mesnih zajednica, vrši sve poslove vezane za organizovanje rada na ostvarivanju prava izbeglih i prognanih lica, obavlja i druge stručne, administrativne i druge poslove koje mu poveri Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave.

 

Komesarijat za izbegla i prognana lica

Milan Orlić

Kontakt telefon: 025 466 000

E-mail adresa: poverenik@odzaci.rs

 

 Poverenik vrši sve poslove vezane za organizovanje rada na ostvarivanju prava izbeglih i prognanih lica, prima neposredno stranke i pruža im stručnu pomoć oko regulisanja njihovih prava, ostvaruje saradnju sa Komesarijatom za izbeglice, koordinira poslove i zadatke vezane za utvrđivanje statusa izbeglica, zbrinjavanja i pružanja materijalne i druge pomoći sa državnim organima, humanitarnim organizacijama i drugim ustanovama.

izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista