Predsednik opštine

IMG 4128ef8d4c6d15626e3851390e929a7e V

mr Latinka Vasiljković, dipl.ing.saobraćaja

Kontakt telefon: 025 5742 411

e-mail: protokol@odzaci.rs

Rođena je u Somboru, 13. jula 1981. godine.
Osnovnu školu „Branko Radičević“ pohađala je u Odžacima, a u Beogradu Srednju tehničku PTT školu.
Redovne studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku za Saobraćaj, završila je 2005. godine, sa visokim prosekom, i stekla zvanje Diplomiranog inženjera saobraćaja. Nastavila je svoje školovanje i kao redovan student 2005. godine upisala poslediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru za Logistiku i menadžment. Vrlo brzo stekla je status istraživača-stipendiste na osnovu konkursa za stipendiranje mladih talenata za magistarske studije i njihovo uključivanje u naučno-istraživačke i razvojne projekte Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. U periodu do 2009. godine na fakultetu je radila kao saradnik u nastavi i bila je angažovana na dva projekta.
Na sebe je skrenula pažnju, kao na ozbiljnog istraživača inženjerskih i poslovno-komunikacionih problema, publikovanjem 14 stručnih i naučnih radova u domaćim časopisima i zbornicima radova sa brojnih skupova međunarodnog i nacionalnog karaktera.
Kao jedan od najboljih studenata svoje generacije i sa ocenom 10,00, uspešno je završila poslediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i stekla zvanje Magistra tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja.
U periodu od 2009.-2013. stekla je radno iskustvo na administrativnim poslovima u privatnom sektoru.
Tokom 2014. I 2015. godine obavljala je funkciju Predsednika Saveta Mesne zajednice Odžaci. Odlukom Vlade Republike Srbije, 14. maja 2015. godine, stupila je na dužnost Načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru i u dvogodišnjem mandatu ovu funkciju obavljala je više nego uspešno.
Na mesto Predsednika Privremenog organa opštine Odžaci imenovana je 10. marta 2017. godine odlukom Vlade Republike Srbije, a za predsednika opštine Odžaci izabrana je 15.maja 2017. godine.
Član je Glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Govori engleski jezik.
Živi u Odžacima. Udata je i majka tri ćerke.Izvršnu funkciju u opštini vrši predsednik opštine.

Predsednika opštine bira Skupština iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, neposrednim i tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Predsednik Skupštine predlaže kandidata za predsednika opštine.

Izborom na ovu funkciju Predsedniku opštine prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.

Predsednik opštine je na stalnom radu u opštini.

Predsednik opštine:

• predstavlja i zastupa opštinu
• predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine
• naredbodavac je za izvršenje budžeta
• osniva opštinsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih sredstava
• daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine
• odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine, u skladu sa Zakonom
• usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave
• donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine opštine
• informiše javnost o svom radu
• podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine
• obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti
• vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima opštine

Predsednik opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, odnosno AP Vojvodine koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Opštine i Opštinske uprave.

Predsednik Opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na obrazložen predlog najmanje trećine odbornika, na isti način na koji je izabran.

O predlogu za razrešenje predsednika Opštine mora se raspravljati i odlučivati u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga predsedniku Skupštine opštine.

Ako Skupština ne razreši predsednika Opštine, odbornici koji su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti razrešenje predsednika Opštine pre isteka roka od šest meseci od odbijanja prethodnog predloga.

Razrešenjem predsednika Opštine prestaje mandat zamenika predsednika Opštine i Opštinskog veća.