Opštinsko veće

Opštinsko veće  ima 11 članova. Sednicama Opštinskog veća predsedava predsednik Opštine, Latinka Vasiljković.

Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenica predsednika Opštine i 9 članova Opštinskog veća koje bira Skupština opštine.

 Predsednik Opštine, Latinka Vasiljković, je predsednik Opštinskog veća. Predsednik Opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice.

 Predsednik Opštine je odgovoran za zakonitost rada Opštinskog veća.

 Zamenik predsednika Opštine, Miroslav Kondić,  je član Opštinskog veća po funkciji.

 Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

 Članovi Opštinskog veća mogu biti birani iz reda odbornika i građana sa prebivalištem na teritoriji opštine.

 Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika Opštine.

 Članovi Opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u Opštini o čemu odlučuje Skupština opštine.

 Članovi Opštinskog veća ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti Opštine.

 Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat.

 Članovi Opštinskog veća su:

 1. Privreda, mala i srednja preduzeća - Radoičić Milivoje
 2. Sport i omladina - Nikolić Nebojša
 3. Obrazovanje - Popović Slobodan
 4. Komunalne delatnosti, urbanizam i zaštita životne sredine - Mrdalj Dragan
 5. Socijalna zaštita i zdravstvo - Pustinjaković Ivana
 6. Međunarodna saradnja i investicije - Praća Igor
 7. Budžet i finansije - Bukorović Đurđica
 8. Poljoprivreda i ruralni razvoj - Kocić Rade
 9. Nacionalne zajednice, kultura i informisanje - Blagojević Marija

 

Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine i vrši kontrolnu nadzornu funkciju nad radom Opštinske uprave.

Opštinsko veće: 

 • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akta koje donosi Skupština
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine
 • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine
 • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akta Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine
 • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine
 • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike,odnosno AP Vojvodine
 • postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti
 • informiše javnost o svom radu,
 • donosi Poslovnik o radu na predlog Predsednika opštine
 • vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine

 

Sekretar Opštinskog većaje  Miloje Lepojić , telefon 5742-411, iodbor@neobee.net

Sekretar Opštinskog veća obavlja stručno-tehničke, organizacione i administrativne poslove za Opštinsko veće

izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista