Organizaciona struktura opštine

 

     U vršenju poslova opštine građani učestvuju preko izabranih odbornika u Skupštini opštine , putem građanske inicijative, zbora građana i referendumom, u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom opštine.

SKUPŠTINA OPŠTINE ODŽACI

Skupština opštine:

• donosi Statut opštine i Poslovnik Skupštine
• donosi budžet i usvaja završni račun budžeta
• utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada
• podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine
• donosi Program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti
• donosi prostorni plan urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta
• donosi propise i druge opšte akte
• raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje Predlog odluke o samodoprinosu
• osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom
• imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova,organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa Zakonom
• bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine
• postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine
• bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća
• utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu
• utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta
• donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug
• donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima dok je na snazi Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije
• donosi Strategiju i usvaja posebne mere u cilju otklanjanja nejednakosti i stvaranja jednakih mogućnosti ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritoriji
• propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata
• daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu
• osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti
• daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu
• razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta
• odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama
• informiše javnost o svom radu
• pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije ili AP Vojvodine kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu
• daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine
• razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik Opština
• razmatra godišnje izveštaje zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Opštini
• razmatra izveštaj Saveta za međunacionalne odnose
• usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera
• donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava
• obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom

Predsednik Skupštine opštine je Goran Đaković,
telefon 5742-411, predsednik.skupstine@odzaci.rs

Predsednik Skupštine bira se iz reda odbornika na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom opštine.

Predsednik Skupštine može biti razrešen i pre isteka vremena na koje je izabran, na isti način na koji je biran.

Zamenik predsednika Skupštine je Biljana Cekić,
telefon 5742-411.

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja.

Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

Sekretar Skupštine opštine je Miloje Lepojić,
telefon: 5742-411, iodbor@neobee.net

Sekretar Skupštine se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.
Sekretar Skupštine se postavlja, na predlog predsednika Skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Radna tela

Za razmatranje i rešavanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine i vršenje drugih poslova u skladu sa Poslovnikom Skupštine, Skupština obrazuje stalna i povremena radna tela Skupštine.
Mandat stalnih radnih tela traje četiri godine.


Skupštinu opštine Odžaci čini 27 odbornika:


• Srpska napredna stranka- 12 odbornika
• Demokratska stranka- 4 odbornika
• Socijalistička partija Srbije – 2 odbornika
• Narodni pokret Dinara Drina Dunav – 2 odbornika
• Socijaldemokratska partija Srbije - 2 odbornika
• Srpska demokratska stranka- 2 odbornika
• Partija udruženih penzionera Srbije – 1 odbornik
• Jedinstvena Srbija – 1 odbornika
• Srpski pokret obnove – 1 odbornik

 

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista