Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja ribnjaka“, čija realizacija se planira na katastarskoj parceli br. 2819 K.O. Deronje, na teritoriji opštine Odžaci, od strane nosioca projekta „Kodex-Stojačić” d.o.o., Deronje, ul. Branka Barudanova br. 1a

Saglasno članu 20. st. 1. i 2. Zakona o proceni uticaja, ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu Studiju o proceni uticaja u prostorijama Opštinske Uprave Odžaci, u ulici Knez Mihajlova 24, u kancelariji br. 27, u periodu od 08.06.2018. do 28.06.2018. godine, u vremenu od 07 do 15 časova.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj Studiji o proceni uticaja biće održana u prostorijama Opštinske Uprave Odžaci, u sali Opštinskog veća, dana 29.06.2018. godine u vremenu od 11 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji uticaja na životnu sredinu, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.