Javne nabavke 2018

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU


 

 NAZIV JAVNE NABAVKE   DOKUMENTACIJA    ROKOVI  STATUS
NABAVKA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA DECU I ODRASLE SA SMETNJAMA U
MENTALNOM I FIZIČKOM RAZVOJU

Konkursna dokumentacija 

Poziv za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

22.01.2018. - 30.01.2018.

do 12,15 časova

 ZATVORENO
RADOVI NA SANACIJI ATLETSKE STAZE NA GRADSKOM STADIONU U ODŽACIMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

23.01.2018. - 02.02.2018.

do 12 časova

 ZATVORENO
RADOVI NA IZGRADNJI OSVETLJENJA PEŠAČKE STAZE U RADNOJ ZONI U ODŽACIMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

 27.02.2018.-   07.03.2018.

do 12 časova

 ZATVORENO
 NABAVKA USLUGA FIKSNE TELEFONIJE

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.03.2018.- 09.03.2018.

до 12 часова

 
 ZATVORENO
NABAVKA RADOVA NA SANACIJI FASADE STARE OPŠTINSKE ZGRADE U ODŽACIMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora

09.03.2018.-09.04.2018.

do 12,15 časova

ZATVORENO
NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U KARAVUKOVU

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Odluka o obustavi postupka

   
USLUGA SUZBIJANJA ŠTETNIH INSEKATA - KOMARACA I KRPELJA NA TERITORIJI OPŠTINE ODŽACI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Rešenje

Obaveštenje o nastavku aktivnosti

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.05.2018.-05.06.2018.

do 12,15 časova

ZATVORENO
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA – PO PARTIJAMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora - partija 1

Odluka o dodeli ugovora - partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

11.04.2018.- 19.04.2018.

do 12 časova

ZATVORENO
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU FEKALNE KANALIZACIJE U ODŽACIMA NA DELU ULICE IVE LOLE RIBARA NA K.P. BROJ 2370 K.O. ODŽACI I DELU ULICE ŽELEZNIČKA NA K.P. BROJ 2387 K.O. ODŽACI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.04.2018.- 04.05.2018.

do 12,15 časova

ZATVORENO
IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U ODŽACIMA U ULICI IVE LOLE RIBARA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.04.2018.- 04.05.2018.

do 10,15 časova

ZATVORENO
NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA 14 SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

Obaveštenje o pokretanju nabavke

Uputstvo za ponuđače

Obrazac ponude

Izjava ponuđača o ispunjavanju obaveznih uslova i dodatnih uslova finansijskog kapaciteta

Izjava podizvođača o ispunjavanju obaveznih uslova i dodatnih finansijskih uslova

Menično ovlašćenje za ozbiljnost ponude

Menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla

Opšti uslovi ugovora

Ugovorni sporazum o isporuci dobara

Obrazac ispunjenosti uslova

Projektni zadatak za isporuku dobara

Aneksi

Odluka o dodeli ugovora

-07.05.2018.

do 12,30 časova

ZATVORENO
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTPUNO SNABDEVANJE

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.05.2018.- 20.06.2018.

do 12,12 časova

ZATVORENO
NABAVKA PROTIVGRADNIH RAKETA ZA POTREBE
OPŠTINE ODŽACI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.05.2018.- 29.05.2018.

do 12,12 časova

ZATVORENO
NABAVKA I UGRADNJA UREĐAJA ZA DEZINFEKCIJU PIJAĆE VODE

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

29.05.2018.- 29.06.2018.

do 12,00 časova

ZATVORENO
RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU UDARNIH RUPA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.05.2018.- 07.06.2018.

do 12,00 časova

ZATVORENO
IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA OPŠTINSKI PUT SRPSKI MILETIĆ – BAČKI BRESTOVAC I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OPŠTINSKOG PUTA SRPSKI MILETIĆ – BAČKI BRESTOVAC

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.06.2018.- 18.06.2018.

do 12,15 časova

ZATVORENO
ORGANIZOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE ODŽACI

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

18.06.2018.- 26.06.2018.

do 12,00 časova

ZATVORENO
NABAVKA I MONTAŽA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE SA IZMENLJIVIM SADRŽAJEM PORUKA NA LOKALNOM PUTU L-410 U KARAVUKOVU

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

 

22.06.2018.- 02.07.2018.

do 12,00 časova

 ZATVORENO
NABAVKA AUTO-SEDIŠTA ZA DECU OD 9-36 KG

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.06.2018.- 04.07.2018.

do 12,00 časova

ZATVORENO
USLUGA ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG SOFTVERA PO PARTIJAMA

Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

   ZATVORENO
USLUGA OSIGURANJA IMOVINE I ZAPOSLENIH LICA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

09.07.2018.- 17.07.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
POJAČANO ODRŽAVANJE DELA ULICA ŽELEZNIČKE I IVE LOLE RIBARA U ODŽACIMA – II FAZA

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka javne nabavke17.07.2018.- 16.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U KARAVUKOVU

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.07.2018.- 21.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA SA IZMENJIVIM SADRŽAJEM PORUKA NA LOKALNOM PUTU L-410 U KARAVUKOVU-BRZINSKI DISPLEJ

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

24.07.2018.- 01.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
POBOLJŠANJE ULICE VOJVODE MIŠIĆA, OD SOMBORSKE ULICE DO ULICE JURIJA GAGARINA U ODŽACIMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

27.07.2018.- 26.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA OPŠTINSKE UPRAVE ODŽACI PUTEM DEBITNIH KARTICA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

31.07.2018.- 08.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
JAVNA NABAVKA DOBRA
KONTEJNERI ZA PRIMARNU SELEKCIJU OTPADA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

31.07.2018.- 08.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA DVE LOKACIJE U NASELJENIM MESTIMA KARAVUKOVO I BAČKI BRESTOVAC

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

02.08.2018.- 10.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
IZVOĐENJE RADOVA NA HORIZONTALNOJ SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI NA TERITORIJI OPŠTINE ODŽACI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

08.08.2018.- 16.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POJAČANOM ODRŽAVANJU DELA ULICA ŽELEZNIČKE I IVE LOLE RIBARA U ODŽACIMA – II FAZA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

09.08.2018.- 17.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
JAVNA NABAVKA DOBRA
KONTEJNERI ZA PRIMARNU SELEKCIJU OTPADA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

10.08.2018.- 20.08.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
JAVNA NABAVKA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE
„POMOĆ U KUĆI STARIM I INVALIDNIM LICIMA“

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

30.08.2018.- 07.09.2018.
do 12,00 časova
ZATVORENO
POJAČANO ODRŽAVANJE DELA ULICA ŽELEZNIČKE I IVE LOLE RIBARA U ODŽACIMA – II FAZA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

07.09.2018.- 08.10.2018.
do 12,00 časova
 OTVORENO
SOCIJALNA ZAŠTITA ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU
„LIČNI PRATILAC DETETA“

Konkursna dokumentacija

Poziv za posnošenje ponuda

12.09.2018.- 20.09.2018.
do 12,00 časova
OTVORENO

 

Logo ROMACTED JP

SPG 002