Nadležnosti opštine Odžaci

NADLEŽNOSTI OPŠTINE ODŽACI

      Opština vrši poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom, poslove iz okvira prava i dužnosti Republike koji su joj zakonom povereni, kao i poslove koje joj poveri AP Vojvodina svojom odlukom.
 
Nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom
Član 15.
 
Opština preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:
1) Donosi programe razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
2) donosi prostorni plan Opštine;
3) donosi urbanističke planove;
4) donosi budžet i usvaja završni račun;
5) utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnik taksa i naknada;
6) uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (prečišćavanje i distribucija vode, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvoda i snabdevanje parom i toplom vodom, linijski gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju , održavanje ćistoće u gradovima i naseljima, održavanje deponija, uređenje, održavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, javna rasveta, uređivanje i održavanje grpbalja,  sahranjivanje i dr,)
7) stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu nakande za održavanje stambenih zgrada;
8) sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
9) donosi programe uređenja građavinskog zemljišta , uređuje i obezbeđuje vršenje polova uređenja i obezbeđenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta;
10) donosi planove i programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja , stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Opštini , promoviše ekonomske potencijale Opštine, inicira usklađivanje obrazovnih profila u školama sa potrebama privrede, olakšava poslovanje postojećih privrednih subjekata i podstiče osnivanje novih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mesta;
11) uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
12) stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i i zaštite prirodnih vrednosti, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione planove , u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu  za zaštitu i unapređenje životne sredine.
13) uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
14) uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;
15) uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi, koji se vrši na teritoriji Opštine, i određuje delove obale i vodnog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
16) osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
17) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečije zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
18) osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, daje dozvole za početak rada ustanova socijalne zaštite koje osnivaju druga pravna i fizička lica, utvrđuje ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite, utvrđuje normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti i obavlja poslove državnog staratelja;
19) organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Opštinu, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za Opštinu i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čili je osnivač;
20) organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
21) donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
22) uređuje i utvrđuje način korišćenja način korišćenja i upravljanje izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;
23) stara se i obzbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
24) podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
25) stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva , zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge ustanove za njihov rad;  
26) upravlja imovinom Opštine i koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom čuvanju i uvećanju;
27) uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
28) organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
29) obrazuje organe, organizuje i službe za potrebe Opštine i uređuje njihovu organizaciju i rad;
30) stvara uslove za unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava;
31) donosi strategije i usvaja posebne mere u cilju otklanjanja nejednakosti i stvaranja jednakih mogućnosti ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava , pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama , kao i sa licima koji su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritoriji;
32) podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
33) organizuje službu pravne pomoći građanima;
34) stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca, usvaja strategije i posebne mere usmerene na stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i otklanjanje neravnopravnosti;
35) utvrđuje jezik i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine;
36) stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Opštine;
37) propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa;
38) obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Opštine;
39) uređuje organizaciju i i rad mirovnih veća;
40) uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugih obeležja Opštine;
41) pomaže rad organizacija i udruženja građana;
42) uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade i stvara uslove za omladinsko organizovanje;
43) obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002