Odeljenje za finansije i privredu

33 Anđelković Petrovič Slavka

Rukovodilac Odeljenja: Slavka Anđelković-Petrović
Kontakt telefon: 025 466 000
E-mail: nacelnik.finansija@odzaci.rs

 

 

 

Šef odseka za budžet: Nikola Pavlica
Kontakt telefon: 025 466 041
E-mail: budzet@odzaci.rs

Šef odseka za trezor: Vojislava Beljanski
Kontakt telefon: 025 466 040
E-mail: racunovodstvo@odzaci.rs

Informatičar-programer: Slobodan Kovjanić
Kontakt telefon: 025 466 040
E-mail: privreda@odzaci.rs


       Odeljenje obavlja poslove koji se odnose na pripremu i realizaciju budžeta i završnog računa opštine, poslove koji obuhvataju stručna uputstva i utvrđivanje osnovnih ekonomskih smernica za pripremu budžeta, analizu zahteva za finansiranje korisnika budžetskih sredstava, predlog iznosa aproprijacije, predlaganje i pripremu nacrta odluke o budžetu, dopunskom budžetu i privremenom finansiranju, prati izvršenje budžeta u vidu praćenja ostvarivanja prihoda i rashoda iz budžeta, izradu mesečnih i tromesečnih planova izdataka za korisnike budžeta, utvrđuje predlog potrošnje sredstava tekuće budžetske rezerve i izdvajanja u stalnu budžetsku rezervu, kontrolu izvršenja plana budžeta i izradu završnog računa budžeta i stalne budžetske rezerve, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta i druge poslove iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja za potrebe Opštinske uprave.

Priprema nacrte svih opštih i pojedinačnih akata iz delokruga Odeljenja koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave a za čije sprovođenje je odgovorno Odeljenje.

Obavlja poslove knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava, kapitalnih projekata, opštinske imovine, stanova, knjigovodstvo direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, fondova i mesnih zajednica, poslove likvidature, obračuna zarada, blagajne, bilansiranja i pravljenja računovodstvenih izveštaja i izradu završnog računa direktnih korisnika budžetskih sredstava.

Obavlja poslove trezora vezane za finansijsko poslovanje koje obuhvata projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora i zahteva za plaćanje rashoda, upravljanje gotovinskim sredstvima konsolidovanog računa trezora na koji se uplaćuju sva primanja i sa kojeg se obavljaju sva plaćanja iz budžeta, kontrolu rashoda koja obuhvata upravljanje postupcima odobravanja preuzimanja obaveza, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava, upravljanje dugom, budžetsko računovodstvo, izveštavanje, upravljanje finansijskim informacionim sistemom i izradu završnog računa konsolidovanog računa trezora.

Obavlja poslove iz nadležnosti lokalne samouprave u oblasti privrede, poslove statistike, evidencije, analize, informisanja i pripreme materijala i drugih akata iz oblasti ekonomskih tokova lokalne samouprave za potrebe Opštinske uprave, predsednika opštine i Opštinskog veća, izradu nacrta programa razvoja male privrede, poslove na proceni materijalnih šteta prouzrokovanih elementarnim i drugim nepogodama.

Poslovi prijema dokumentacije neophodne za registraciju preduzetnika i privrednih društava radi prosleđivanja iste Agenciji za privredne registre, kao i radi dostavljanja akata Agencije licima koja su podnosioci registracionih prijava, obavlja programerske, analitičke i organizacione poslove u cilju korišćenja, unapređenja i razvoja računarskog sistema, prati i pruža stručnu pomoć preduzećima i drugim privrednim subjektima u postupku privatizacije, statusnih promena, stečaja i likvidacije, obavlja poslove za potrebe Štaba za žetvu, za snabdevanje gorivom i sačinjava izveštaje o setvi, žetvi i ubiranju jesenjih useva, prati program iz oblasti poljoprivrede i sarađuje na projektima Fonda za razvoj APV i Republike Srbije, obavlja i druge poslove u oblasti privrede koji budu utvrđeni kao poslovi opštine.

Obavlja poslove interne kontrole za sve transakcije koje se tiču budžetskih primanja i izdataka, upravljanje sredstvima i dugom, kao i sve ostale poslove u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu.


- UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2017. GODINU

- TABELA 1 - PREDLOG PLANA PRIHODA I PRIMANJA

- TABELA 2 - PREDLOG PLANA PRIHODA I IZDATAKA

- TABELA 3 - PLATE MESEČNO

- TABELA 4 - PLANIRANJE PLATA


 

 01. TABELE NACRT BUDŽETA;
02. TABELE NACRT BUDŽETA MZ;
03. TABELE NACRT BUDŽETA škole;
04. PLAN POTROŠNJE kvart 2013;
05. PLAN POTROŠNJE mes 2013;
06. MODEL FINANSIJSKOG PLANA SA IZMENAMA;
07. PLAN NABAVKI - PRIMER;
08. ZAHTEV ZA PROMENU APROPRIJACIJE;
09. ZAHTEV ZA ISPRAVKU KNJIŽENJA;
10. ZAHTEV ZA PLAĆANJE;
11. ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA;
12. ZAHTEV ZA TRANSFER SREDSTAVA;
13. ZAHTEV ZA PLATE;
14. MESEČNI IZVEŠTAJ TREZORA LP Tabela4;
15. RZ Finansijski podaci;
16. RZ Zaposleni NO;
17. RZ Zaposleni Ugovor;
18. RZ Zaposleni Zdruga;
19. Obrazac 5 Prazan KVARTALNI IZVEŠTAJ;
20. PRAVILNIK Neutrošena sr. i 2011;
21. OBRAZAC SNS;
22. ZAVRŠNI RAČUN OBRASCI 1 2 3 4 5 2011;
23. Zahtev za prenos odobrenih sredstava po konkursu;
24.Odluka o budžetu za 2012. godinu
25.Kapitalnni projekti 2013-2015;
26.Plate i broj zaposlenih 2013;
27.Uputstvo - budzet 2013; 

izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista