Informacije od javnog značaja

INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA


 Uputstvo za podnošenje zahteva


     Zahtev za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja može se podneti na pisarnici Opštinske uprave opštine Odžaci, ul. Knez Mihajlova broj 24. ili elektronskom poštom na adresu protokol@odzaci.rs , na obrascu propisanom od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao kada je zahtev podnet pismeno.

     Svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna, kao i da mu se učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.

     Postupak za pristup informacijama od javnog značaja započinje na osnovu pismenog ili usmenog zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti kome se upućuje Zahtev, podaci o tražiocu (ime, prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije, kao i način dostavljanja.

Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.

Zahtev se podnosi bez takse.


 Preuzimanje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja


      Opštinska uprava opštine Odžaci je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta, osim kada se Zahtev odnosi na informaciju za koju se može predpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva. Međutim, ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće postupati po podnetom zahtevu u navedenim rokovima potrebno je tražioca informacije, u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, obavestiti o određivanju naknadnog roka, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioc biti obavešten o posedovanju informacije, stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži treženu informaciju, izdavanju, odnosno upućivanju kopije tog dokumenta. Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja.

     Vlada je donela Uredbu o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, broj 8/06) kojom je propisana visina naknade nužnih trškova koje plaća tražilac informacije za izradu kopije i upućivanje kopije dokumenata na kojima se nalazi informacija od javnog značaja.

    Sastavni deo Uredbe je Troškovnik kojim se utvrđuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja, prema kome se za:

Kopiju dokumenata po strani: na formatu A3 – plaća iznos od 6 dinara, na formatu A4 – 3 dinara;
Kopija dokumenata u elektronskom zapisu: CD – 35 dinara, DVD – 40 dinara;
Kopija dokumenta na audio – kaseti – 150 dinara;
Kopija dokumenta na audio-video kaseti – 300 dinara;
Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik – 30 dinara.
Za upućivanje kopije dokumenta troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT Srbije.

    Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema ovom troškovniku.

    Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.

    Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona.

   Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično tražiocu informacije stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

    Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može da ostvari svoja prava pred organom vlasti, može podneti žalbu Povereniku. Ukoliko organ vlasti ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja


 

 

......................................................................

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002